КУПИ ВАУЧЕР

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Еър Тикетс ЕООД

гр. София, ж.к. „Младост“ 1, бл. 132, офис 3 office@airtickets.bg

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И „Еър Тикетс“ ЕООД

Използването от Ваша страна на Резервационната система за пътувания изисква приемането на следните условия. Забележете, неспазването на условията, изложени по-долу, Ви лишава от правото да използвате услугите за пътувания.

ВЪВЕДЕНИЕ

Сайтът за пътувания се състои от компютърни и информационни услуги и софтуер, информация и друго съдържание, осигурени от „Еър Тикетс“ ЕООД . Други организации също предоставят информация, софтуер и друго съдържание, достъпни на „Еър Тикетс“ ЕООД..

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на „Еър Тикетс“ ЕООД е защитено като работа на колектив work under Bulgarian Copyright laws. Copyright © 2020 „Еър Тикетс“ ЕООД . Всички права са запазени. Нито Вие, нито посочени от Вас потребители могат да копират, възпроизвеждат, разпространяват, препредават, публикуват, предават по някакъв начин или експлоатират с търговска цел каквато и да било информация, софтуер или друго съдържание, получено чрез „Еър Тикетс“ ЕООД.
Търговски марки – „Еър Тикетс“ ЕООД е търговска марка на „Еър Тикетс“ ЕООД. – Всички други марки и имена на продукти са търговски марки или запазени търговски марки на съответните компании.

БЕЗ ГАРАНЦИИ

<„Еър Тикетс“ ЕООД съдържа връзки към други материали по Интернет. „Еър Тикетс“ ЕООД не предоставя гаранции по отношение на информацията, софтуера или друго съдържание, към което Ви препраща. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. НИТО „Еър Тикетс“ ЕООД НИТО НЯКОЙ ОТ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ „Еър Тикетс“ ЕООД ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ ИЛИ БЕЗПОГРЕШНИ; НИТО „Еър Тикетс“ ЕООД НИТО НЯКОЙ ОТ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ ПРЕДОСТАВЯТ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УСЛУГИ. УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКВИТО СА“ БЕЗ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ СПИСЪКЪТ ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛЕН, ГАРАНЦИИ ПО ПРАВО ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ, ОСВЕН ГАРАНЦИИТЕ КОИТО СЕ ПОДРАЗБИРАТ И НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗБЕГНАТ, ОГРАНИЧАТ ИЛИ ПРОМЕНЯТ СЪГЛАСНО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЗАКОНИ. ТАРИФИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА „Еър Тикетс“ ЕООД СЛЕД КАТО РЕЗЕРВАЦИЯТА Е НАПРАВЕНА.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА „Еър Тикетс“ ЕООД ИЛИ НЯКОЙ ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ МУ ЩЕ БЪДЕ ОТГОВОРЕН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ЗАГУБИ, ПРЕТЕНЦИИ, ПОВРЕДИ ИЛИ НЯКАКВИ ОСОБЕНИ НАКАЗУЕМИ, НЕПРЕДНАМЕРЕНИ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО РОД (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ СПИСЪКЪТ ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛЕН, ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ), ОСНОВАНИ НА КОНТРАКТ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГО, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН С (I) ВСЯКАКВА УПОТРЕБА НА ТОЗИ САЙТ И СЪДЪРЖАНИЕТО МУ, (II) ВСЯКАКВИ НЕИЗПЪЛНЕНИЯ ИЛИ ЗАКЪСНЕНИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ СПИСЪКЪТ ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛЕН, УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЕН НЯКОЙ КОМПОНЕНТ НА ТОЗИ САЙТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ПЪТУВАНИЯ) ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕТО НА УПОТРЕБАТА ИЛИ ПОДПРАВЯНЕТО НА ДАННИ, (III) ДЕЙСТВИЯТА ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА „Еър Тикетс“ ЕООД ИЛИ НЕГОВ ДОСТАВЧИК ИЛИ РАЗПРОСТРАНИТЕЛ ИЛИ (IV) КАКВИТО И ДА БИЛО ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЗВЪН ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗУМЕН КОНТРОЛ НА „Еър Тикетс“ ЕООД , ДОРИ АКО СТРАНАТА Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ НАСТЪПВАНЕТО НА ТЕЗИ ЩЕТИ. Някои щати не позволяват изключването на гаранции по подразбиране, така че гореупоменатото отхвърляне може да не се отнася за Вас.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ И СИГУРНОСТ

„Еър Тикетс“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни към КЗЛД с идент.номер 42240 от 04.08.2016 г. „Еър Тикетс“ ЕООД използва личната информация на потребителите само за направата и обработката на резервации за потребителите. Когато направите резервация чрез нашата система, ние предоставяме информация за Вас на авиолинията, агенцията за отдаване на коли под наем, хотела, пътническата агенция или друга участваща организация за осигуряване на успешното реализиране на Вашите планове за пътувания. „Еър Тикетс“ ЕООД не продава и не предоставя Вашата лична информация на трети организации, неучастващи в процеса на резервация. „Еър Тикетс“ ЕООД не запазва постоянно информацията от кредитните карти на потребителите в база данни. Използваме я само в процеса на дадена резервация.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

В случаите, когато тарифата на авиокомпанията позволява да бъде възстановена сума по издаден билет, платен с банкова карта, възстановяването на сумата се случва чрез обратна банкова операция в срок от 30 дни от датата на поискване за възстановяване от клиента

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

„Еър Тикетс“ ЕООД си запазва правото да модифицира или преустанови която и да е от своите Интернет услуги или продукти по всяко време, със или без публикувано уведомяване.

ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

Всеки член се съгласява да обезщети „Еър Тикетс“ ЕООД или да го освободи от всякакви претенции и разноски, включително хонорари на адвокат в разумни граници, възникващи от спорове, свързани с употребата на продукти и услуги, предоставяни от „Еър Тикетс“ ЕООД .

ОТГОВОРНОСТ

Като потребител на „Еър Тикетс“ ЕООД Вие гарантирате, че сте на достатъчна възраст съобразно закона за да използвате този сайт и да встъпите в юридическа правоотношения за всякаква отговорност, която Вие или посочени от Вас потребители ще трябва да поемете като резултат от използването на сайта. Вие осъзнавате финансовата си отговорност при всякакво използване на сайта от Вас и от лица, използващи Вашата информация за достъп. Вие сте съгласни, че услугите, свързани с резервации за пътувания на сайта на „Еър Тикетс“ ЕООД ще бъдат използвани само за да направите редовни резервации или покупки за себе си или друго лице, упълномощило Ви юридически.

ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

„Еър Тикетс“ ЕООД може да променя настоящите условия и може да прекрати или промени някой или всички аспекти на сайта по свое собствено усмотрение и без предизвестие.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТДЕЛЯНЕ

Ако някоя от клаузите на тези условия бъде определена от съд с подходяща юрисдикция като противоречаща на закона, останалите клаузи на изложените условия остават в пълна сила и валидност.

ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Настоящите условия представляват цялостното споразумение и разбиране на страните относно изложеното съдържание, и обезсилват всякакви предварителни споразумения и уговорки, писмени или устни.